Wymagane dokumenty od kandydatów na studia pierwszego stopnia:

 1. świadectwo dojrzałości w oryginale lub poświadczoną przez PWSZ w Nysie kopię świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (stara matura) bądź Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura), a w przypadku kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski świadectwo dojrzałości wraz z zaświadczeniem z kuratorium oświaty właściwego dla miejsca zamieszkania, o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem kandydatów legitymujących się dyplomem Matury Międzynarodowej,
 2. formularz rekrutacyjny kandydata (wydrukowany z konta rekrutacyjnego kandydata; w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia formularz należy wydrukować i wypełnić (druk do pobrania)
 3. zaświadczenie lekarskie (dla kierunków: Dietetyka, Kosmetologia, Informatyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Psychofizyczne kształtowanie człowieka, wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie na badania jest dostępne w Sekretariacie Rekrutacji, dla pozostaych kierunków zaświadczenie nie jest wymagane),
 4. kolorowe zdjęcie w postaci elektronicznej w formacie *JPG o wymiarach 236 x 295 pikseli i rozdzielczości 300 dpi
 5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
  studia stacjonarne - 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 banku PKO BP S.A. o/Nysa,
  studia niestacjonarne - 98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 banku PKO BP S.A. o/Nysa,
 6. poświadczona przez PWSZ w Nysie kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 7. w przypadku finalistów olimpiad oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego,
 8. w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie lub legitymujących się dyplomem Matury Międzynarodowej (ze względu na późniejszy termin wydawania świadectw), kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dotyczące świadectwa dojrzałości.


Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku bezpiećzeństwo wewnętrzne

 1. oryginał lub poświadczoną przez PWSZ w Nysie kopię dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 2. suplement do dyplomu lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów, wydane przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia,
 3. formularz rekrutacyjny kandydata,
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
  studia stacjonarne - 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 banku PKO BP S.A. o/Nysa,
 5. studia niestacjonarne - 98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 banku PKO BP S.A. o/Nysa,
 6. poświadczona przez PWSZ w Nysie kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.


Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

 1. oryginał lub poświadczoną przez PWSZ w Nysie kopię dyplomu ukończenia studiów lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 2. zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 3. kserokopię suplementu potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub wypis z indeksu,
 4. formularz rekrutacyjny kandydata
 5. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 6. kolorowe zdjęcie w postaci elektronicznej w formacie *JPG o wymiarach 236 x 295 pikseli i rozdzielczości 300 dpi
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
  studia stacjonarne - 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 banku PKO BP S.A. o/Nysa,
  studia niestacjonarne - 98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 banku PKO BP S.A. o/Nysa,
 8. poświadczona przez PWSZ w Nysie kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.


Wymagane dokumenty dla kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe

 1. poświadczona przez PWSZ w Nysie kopia świadectwa dojrzałości lub odpisu świadectwa dojrzałości wystawionego przez szkołę, a w przypadku kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski, świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem z kuratorium oświaty właściwego dla miejsca zamieszkania, o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczeniem świadectwa potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem kandydatów legitymujących się dyplomem Matury Międzynarodowej,
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 3. oryginały dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki:
  1. świadectwo dojrzałości liceum medycznego, świadectwo ukończenia liceum medycznego lub dyplom ukończenia liceum medycznego – (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe TYP AB),
  2. dyplom ukończenia medycznego studium zawodowego o 2-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe TYP C),
  3. dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej o 2,5-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo – studia pomostowe TYP D),
  4. dyplom ukończenia medycznego studium zawodowego o 3-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe TYP E);
 4. świadectwa pracy na stanowisku pielęgniarki ze wskazaniem okresu zatrudnienia oraz miejsca zatrudnienia (rodzaj placówki medycznej, oddział szpitalny) - kopie z potwierdzeniem zgodności z oryginałem,
 5. zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające ukończenie specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego zakresu pielęgniarstwa - kopie z potwierdzeniem zgodności z oryginałem,
 6. formularz rekrutacyjny kandydata,
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
  studia niestacjonarne - 98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 banku PKO BP S.A. o/Nysa,
 8. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 9. kolorowe zdjęcie w postaci elektronicznej w formacie *JPG o wymiarach 236 x 295 pikseli i rozdzielczości 300 dpi
 10. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 11. poświadczona przez PWSZ w Nysie kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u