Komplet dokumentów należy dostarczyć w białej teczce.
Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości bądź dyplom i suplement proszę zabrać do wglądu.


Wymagane dokumenty od kandydatów na studia pierwszego stopnia

 1. poświadczona przez PWSZ w Nysie kopia świadectwa dojrzałości lub odpisu świadectwa dojrzałości wystawionego przez szkołę (stara matura) bądź Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura), a w przypadku kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski, zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznane, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniające do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej. Świadectwo wydane poza granicami Polski musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem kandydatów legitymujących się dyplomem Matury Międzynarodowej oraz Matury Europejskiej.
 2. formularz rekrutacyjny kandydata,
 3. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (dla kierunków: Dietetyka, Kosmetologia, Informatyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Psychofizyczne kształtowanie człowieka, wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie na badania jest dostępne w Sekretariacie Rekrutacji, dla pozostałych kierunków zaświadczenie nie jest wymagane),
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 5. kolorowa fotografia o wymiarach 33mmx45mm,
 6. w przypadku finalistów olimpiad oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady stopnia centralnego,
 7. w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie lub legitymujących się dyplomem Matury Międzynarodowej lub Matury Europejskiej (ze względu na późniejszy termin wydawania świadectw), kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dotyczące świadectwa dojrzałości.

Wymagane dokumenty dla kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe

 1. poświadczona przez PWSZ w Nysie kopia świadectwa dojrzałości lub odpisu świadectwa dojrzałości wystawionego przez szkołę,
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 3. oryginały dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki:
  • świadectwo dojrzałości liceum medycznego, świadectwo ukończenia liceum medycznego lub dyplom ukończenia liceum medycznego (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe TYP AB),
  • dyplom ukończenia medycznego studium zawodowego o 2-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe TYP C),
  • dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej o 2,5-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo ? studia pomostowe TYP D),
  • dyplom ukończenia medycznego studium zawodowego o 3-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe TYP E);
 4. świadectwa pracy na stanowisku pielęgniarki ze wskazaniem okresu zatrudnienia oraz miejsca zatrudnienia (rodzaj placówki medycznej, oddział szpitalny) - kopie z potwierdzeniem zgodności z oryginałem,
 5. zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające ukończenie specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego zakresu pielęgniarstwa - kopie z potwierdzeniem zgodności z oryginałem,
 6. formularz rekrutacyjny kandydata,
 7. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 9. kolorowa fotografia o wymiarach 33 mm x 45 mm.

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo

 1. poświadczona przez PWSZ w Nysie kopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 2. zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (do drugiego miejsca po przecinku łącznie z zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi) z wyjątkiem oceny z egzaminu dyplomowego, wydane przez uczelnię na której kandydat uzyskał tytuł licencjat pielęgniarstwa,
 3. zaświadczenie o ocenie z egzaminu dyplomowego wydane przez uczelnię, na której kandydat uzyskał tytuł licencjat pielęgniarstwa,
 4. kserokopię suplementu potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub wypis z indeksu,
 5. formularz rekrutacyjny kandydata,
 6. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 8. kolorowa fotografia o wymiarach 33 mm x 45 mm.

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. oryginał lub poświadczoną przez PWSZ w Nysie kopię dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 2. suplement do dyplomu lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów, wydane przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia,
 3. formularz rekrutacyjny kandydata,
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 5. kolorowa fotografia o wymiarach 33 mm x 45 mm.

Aby podjąć studia należy zdać maturę z dowolnych przedmiotów. Możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku nie wiąże się z koniecznością zdania konkretnych przedmiotów na maturze – szczegóły tutaj: Warunki i limity przyjęćKierunki studiów:

STUDIA I STOPNIA (licencjackie i inżynierskie)

 • architektura  (inżynier)
  - program Podwójnych Dyplomów / Double Diploma z Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
  - specjalność architektura i urbanistyka
  - specjalność konserwacja i ochrona zabytków
  - specjalność architektura i urbanistyka w języku angielskim
  - specjalność architektura światła
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
  - specjalność penitencjarystyka (nowość)
  - specjalność bezpieczeństwo ekonomiczne
  - specjalność bezpieczeństwo systemów informatycznych
  - specjalność kryminologia i kryminalistyka
  - specjalność zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • dietetyka
  - specjalność dietetyka administracyjna
  - specjalność dietetyka kliniczna
  - specjalność dietetyka sportowa
  - specjalność psychodietetyka (nowość)
 • filologia
  - specjalność filologia angielska
  - specjalność filologia germańska
 • finanse i rachunkowość
  - specjalność finanse przedsiębiorstw
  - specjalność rachunkowość i kontrola finansowa
 • informatyka  (inżynier)
  - specjalność bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
  - specjalność gry komputerowe i multimedia
  - specjalność systemy internetowe
  - specjalność systemy i sieci komputerowe
 • jazz i muzyka estradowa
  - specjalność realizacja dźwięku
  - specjalność wokalistyka lub instrumentalistyka
  - specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej
 • kosmetologia
  - specjalność chemia i technologia kosmetyków
  - specjalność kosmetologia specjalistyczna
 • pielęgniarstwo (tylko studia stacjonarne)
 • psychofizyczne kształtowanie człowieka
  - specjalność trener osobisty
  - specjalność rekreacja psychoruchowa
  - specjalność trener przygotowania motorycznego (nowość)
 • ratownictwo medyczne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (inżynier)
  - specjalność automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne
  - specjalność inżynieria jakości
  - specjalność zarządzanie innowacjami i projektami
  - specjalność zarządzanie produkcją i usługami

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
  - specjalność zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
  - specjalność służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
  - specjalność bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • pielęgniarstwo


#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u