Kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskieSTUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA
FORMA STUDIÓW:

- stacjonarne (dzienne lub z realizacją zajęć teoretycznych w czasie zjazdów weekendowych)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat pielęgniarstwa

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
- farmakologia
- mikrobiologia i parazytologia
- opieka paliatywna
- podstawowa opieka zdrowotna
- podstawy ratownictwa medycznego

PRAKTYKI:
10-tygodniowe praktyki po I, II i III roku w oddziałach szpitalnych, przychodniach i innych instytucjach zdrowotnych

STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA
FORMA STUDIÓW:

- stacjonarne (dzienne)
- niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister pielęgniarstwa

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
4 semestry (2 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
- pielęgniarstwo europejskie
- dydaktyka medyczna
- organizacja opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie
- nowoczesne techniki diagnostyczne
- podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów

PRAKTYKI:
PRAKTYKI:
3 miesiące, kształcenie praktyczne jest realizowane w specjalistycznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego oraz placówkach oświatowo-wychowawczych

UCZELNIE PARTNERSKIE:
- Tomas Bata University in Zlin, Czechy
- Klaipeda State College, Litwa
- Daugvapils Medical College, Łotwa
- Nord University, Norwegia
- Universidade do Algarve, Portugalia
- Palacký University, Czechy
- Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia

PO STUDIACH:
- podjęcie pracy w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej i opiekuńczo-leczniczych, specjalistycznych poradniach, oddziałach ratownictwa medycznego, sanatoriach, uzdrowiskach, klinikach i katedrach wyższych uczelni medycznych, szkołach, instytucjach zarządzających ochroną zdrowia, zakładach opieki społecznej, wydziałach zdrowia instytucji samorządowych, ośrodkach promocji zdrowia, infrastrukturze funduszu ochrony zdrowia
- po studiach licencjackich kontynuacja studiów drugiego stopnia w PWSZ w Nysie albo wybranej uczelni w kraju lub za granicą


Kształcenie studentów pielęgniarstwa obejmuje nie tylko nauki przyrodnicze, wiedzę o organizmie człowieka i metodach leczenia, ale także umiejętności niesienia pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i społecznych. Doceniają to pracodawcy w Polsce i za granicą.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak, Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych

W Instytucie Nauk Medycznych student nie jest anonimowy. Zajęcia praktyczne odbywają się w szpitalu niedaleko Uczelni, a studenci, poza nauką, mają czas na „życie studenckie” oraz wyjazdy zagraniczne, umożliwiające zdobycie nowych doświadczeń.
Jako nieliczni w Polsce uwzględniamy w programie studiów problemy starzejącego się społeczeństwa, stanowiące ogromne wyzwanie na całym świecie. W naszej Uczelni istnieje możliwość rozwoju dodatkowych kompetencji z zakresu psychoterapii, seksuologii czy też nabycie uprawnień trenera predyspozycji osobowościowych.
Współpraca z renomowanymi uczelniami zagranicznymi zwiększa też możliwości zatrudnienia naszych absolwentów na terenie kraju i poza jego granicami. Kwalifikacje magistra pielęgniarstwa powszechnie uznawane w krajach Unii Europejskiej stanowią także „przepustkę” do ubiegania się i uzyskania wyższych stopni naukowych.

JAK UCZYMY?
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. Odbywają się w salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny i wzorowo przygotowanych pracowniach ćwiczeniowych. W czasie ćwiczeń studenci poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych. W warunkach symulacyjnych (na fantomach) kształtowane są umiejętności praktyczne, a metodą przypadków studenci uczą się rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.
Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby zdrowia (oddziały szpitalne, przychodnie, żłobki) pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Kształcenie praktyczne obejmuje również kształtowanie właściwej postawy zawodowej: poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, empatii, sumienności oraz właściwej współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

CZEGO UCZYMY?
Student uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardami Unii Europejskiej w zakresie opieki pielęgniarskiej.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Instytut Nauk Medycznych dysponuje nowoczesnym symulatorem czynności życiowych Vitalsim wykorzystywanym do kształcenia umiejętności pielęgniarskich. Fantom posiada funkcje symulacji tonów serca, ciśnienia tętniczego, szmerów płuc, odgłosów perystaltyki jelit oraz umożliwia wykonywanie wszystkich typów iniekcji, licznych zabiegów pielęgnacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej, urologii. Można przy jego użyciu nauczyć się pielęgnacji tracheostomii, stopy cukrzycowej, kikuta po amputacji czy usuwania szwów chirurgicznych. Jest wyposażony w symulator Vitalsim sterujący całym systemem i kardiomonitor do obserwacji EKG.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
Wolontariat w Hospicjum - studenci działają charytatywnie, wspierają i pomagają osobom przebywającym w hospicjum oraz ich rodzinom.
Projekt „Leonadro da Vinci” - nauczyciele naszego Instytutu jako jedyni z Polski uczestniczyli w opracowaniu wykazu umiejętności pielęgniarskich - pilotażowym projekcie: „Europejskie Kompetencje w Pielęgniarstwie”.
W ramach kierunku działa także Studenckie Koło Naukowe MEDIC. Celem koła jest organizacja prelekcji, pokazów i szkoleń z zakresu medycyny. Koło współpracuje z Hospicjum w Nysie, ZOZ w Nysie, domami pomocy społecznej, szkołami oraz firmami farmaceutycznymi.
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl