Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskieSTUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA:

SPECJALNOŚCI:
- penitencjarystyka i readaptacja społeczna
- kryminologia i kryminalistyka
- bezpieczeństwo ekonomiczne
- zarządzanie systemami bezpieczeństwa

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)
- niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
na specjalności penitencjarystyka i readaptacja społeczna:
- polski system penitencjarny
- prawne podstawy resocjalizacji

na specjalności kryminologia i kryminalistyka:
- taktyka i technika kryminalistyczna
- negocjacje policyjne i mediacje

na specjalności bezpieczeństwo ekonomiczne:
- bezpieczeństwo ekonomiczne
- techniki zapobiegania sytuacjom kryzysu gosp.

na specjalności bezpieczeństwo systemów informatycznych:
- nowoczesne systemy łączności
- ochrona danych i bezpieczeństwo informacji

na specjalności zarządzanie systemami bezpieczeństwa:
- zarządzanie ryzykiem w systemach bezpieczeństwa
- zarządzanie systemami bezpieczeństwa narodowego

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk (po I i II roku studiów w wydziałach zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojskowych Komendach Uzupełnień, Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA:

SPECJALNOŚCI:
- bezpieczeństwo społeczności lokalnych
- służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
- zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

FORMA STUDIÓW: - stacjonarne (dzienne)
- niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
4 semestry (2 lata)

WYBRANE UCZELNIE PARTNERSKIE:
- University of Security Management in Kosice, Słowacja

PO STUDIACH:
- praca w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych (Policja, Straż Pożarna itp.) odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
- zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym we wszelkich organizacjach publicznych
- zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym swojego przedsiębiorstwa
- kontynuacja edukacji w wybranej uczelni cywilnej lub służb mundurowych w kraju lub za granicą


Przygotowujemy studentów do pracy w sektorze bezpieczeństwa, w tym w służbach mundurowych. Dysponujemy specjalistycznym laboratorium kryminalistyki oraz zarządzania kryzysowego.

dr hab. inż. Marek Zbigniew Kulisz,
prof. PWSZ w Nysie
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa i pragną w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem zawodowo. Studiować mogą również wszyscy inni, którzy jeszcze wahają się nad wyborem swojej drogi życiowej i nie podjęli ostatecznej decyzji o wyborze kierunku studiów. Zdobyta wiedza jest interdyscyplinarna i pozwala na uzyskanie kompetencji z wielu dziedzin nauki i praktyki funkcjonowania współczesnego państwa, w tym szczególnie wiedzy o środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata oraz o budowie i działaniu systemu bezpieczeństwa RP.

JAK UCZYMY?
Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z renomowanych ośrodków akademickich. Uczymy nie tylko teorii, lecz głównie umiejętności jej wykorzystania w praktyce – co powoduje, że nasi absolwenci mogą bezpośrednio po zakończeniu nauki podjąć pierwszą pracę w wyuczonej specjalności. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metod i narzędzi stosowanych przez funkcjonariuszy pracujących na miejscach przestępstw (np. walizki kryminalistyczne).

CZEGO UCZYMY?
Po zdobyciu na pierwszym roku niezbędnej i podstawowej wiedzy ogólnej z zakresu polityki i strategii bezpieczeństwa państwa oraz systemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, student ma możliwość wyboru jednej z oferowanych specjalności:

  • penitencjarystyka i readaptacja społeczna – jako jedna z pierwszych w Polsce i pierwsza na Opolszczyźnie specjalizacja przygotowująca absolwentów do pracy w Służbie Więziennej,
  • kryminologia i kryminalistyka – przygotowanie absolwentów do pracy w służbach mundurowych, w tym szczególności w Policji, Służbie Więziennej, Wojsku oraz Straży Granicznej,
  • bezpieczeństwo ekonomiczne – zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym własnego przedsiębiorstwa oraz ryzykiem w operacjach biznesowych i finansowych,
  • zarządzanie systemami bezpieczeństwa – zarządzanie bezpieczeństwem i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Jak przystało na wyższą Uczelnię zawodową, w celu poszerzenia oferty edukacyjnej o doświadczenie praktyczne, WNoB nawiązał współpracę z Powiatową Komendą Policji, Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej, Starostwem Powiatowym w Nysie, Zakładem Karnym w Nysie oraz Sądem Rejonowym w Nysie.
Współpraca ta polega m.in. na:

  • prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez funkcjonariuszy w zakresie praktycznych aspektów działalności Policji i Straży Pożarnej, wykorzystaniu bazy materiałowej oraz wyposażenia technicznego komendy w procesie nauczania,
  • współpracy w zakresie realizacji ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  • organizacji wizyt studyjnych.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

  • Jednostka Związku Strzeleckiego „Strzelec” – rozwijanie wartości patriotycznych oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa militarnego i podnoszenie sprawności fizycznej,
  • Studenckie Koło Naukowe BWN – współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Wojskiem Polskim i innymi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem na terenie województwa opolskiego, organizacja konkursów wiedzy i turniejów sportowych,
  • Studenckie Koło Naukowe „Fenix” – doskonalenie wiedzy i praktyka z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz postępowania w wypadku zagrożeń.
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl