Kierunek administracja

TAKŻE JAKO STUDIA WEEKENDOWE BEZPŁATNESTUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA:

SPECJALNOŚCI:
- administracja publiczna
- polityka społeczna

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)
- stacjonarne (weekendowe) z realizacją zajęć kontaktowych w weekendy, wykłady w trybie online w dni powszednie w godzinach wieczornych
- niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
Przedmioty kształcenia ogólnego:
- filozofia
- technologie informacyjne

Przedmioty podstawowe:
- organizacja i zarządzanie w administracji
- nauki o polityce

Przedmioty kierunkowe:
- komunikacja publiczna i tworzenie wizerunku w administracji
- podstawy finansów publicznych

Na specjalizacji administracja publiczna:
- struktura i zadania administracji rządowej
- kultura organizacyjna w administracji publicznej

Na specjalizacji polityka społeczna:
- podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
- instytucje pomocy społecznej w Polsce

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk (na I, II i III roku studiów po 2 miesiące) w instytucjach administracji publicznej oraz innych jednostkach, w komórkach zajmujących się zarządzaniem

PO STUDIACH:
- praca w różnych jednostkach administracji publicznej, zarówno rządowych jak i samorządowych
- zarządzanie w instytucjach, firmach, organizacjach
- dalsze kształcenie na studiach II stopnia


Przygotowujemy studentów w sposób praktyczny do pracy w różnych jednostkach administracji publicznej. Korzystamy z doświadczeń praktyków – pracowników administracji oraz odbywamy część zajęć w miejscach pracy – urzędzie gminy, starostwie powiatowym, ośrodku pomocy społecznej.

dr hab. inż. Marek Zbigniew Kulisz,
prof. PWSZ w Nysie
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką szeroko pojętej administracji i pragną w przyszłości zajmować się zarządzaniem zawodowo. Studiować mogą również wszyscy inni, którzy jeszcze wahają się nad wyborem swojej drogi życiowej i nie podjęli ostatecznej decyzji o wyborze kierunku studiów. Zdobyta wiedza jest interdyscyplinarna i pozwala na uzyskanie kompetencji z wielu dziedzin nauki i praktyki funkcjonowania współczesnego państwa, w tym szczególnie wiedzy o organizacji współczesnego świata oraz o budowie i działaniu systemu administracji RP.

JAK UCZYMY?
Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z renomowanych ośrodków akademickich. Uczymy nie tylko teorii, lecz głównie umiejętności jej wykorzystania w praktyce – co powoduje, że nasi absolwenci mogą bezpośrednio po zakończeniu nauki podjąć pierwszą pracę w wyuczonej specjalności. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metod i narzędzi stosowanych przez osoby pracujące w administracji.

CZEGO UCZYMY?
Po zdobyciu na pierwszym roku niezbędnej i podstawowej wiedzy ogólnej z zakresu struktury i zadań administracji państwa oraz różnych systemów zarządzania, student ma możliwość wyboru jednej z oferowanych specjalności:

  • Administracja publiczna – przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach i jednostkach administracji publicznej,
  • Polityka społeczna – przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się pomocą społeczną, w tym szczególności w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Jak przystało na wyższą Uczelnię zawodową, w celu poszerzenia oferty edukacyjnej o doświadczenie praktyczne, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie nawiązał współpracę z Urzędem Miejskim w Nysie, Starostwem Powiatowym w Nysie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie. Współpraca ta polega m.in. na:

  • prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez pracowników w zakresie praktycznych aspektów działalności urzędów i jego jednostek, wykorzystaniu bazy materiałowej oraz wyposażenia technicznego w procesie nauczania,
  • współpracy w zakresie realizacji ćwiczeń praktycznych,
  • organizacji wizyt studyjnych.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

  • Jednostka Związku Strzeleckiego „Strzelec” – rozwijanie wartości patriotycznych oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa militarnego i podnoszenie sprawności fizycznej,
  • Studenckie Koło Naukowe BWN – współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Wojskiem Polskim i innymi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem na terenie województwa opolskiego, organizacja konkursów wiedzy i turniejów sportowych,
  • Studenckie Koło Naukowe „Fenix” – doskonalenie wiedzy i praktyka z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz postępowania w wypadku zagrożeń.
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl