Studia niestacjonarne

Kandydaci na studia na kierunku pielęgniarstwo - studia pomostowe muszą posiadać dyplom ukończenia liceum medycznego, medycznego studium zawodowego lub dyplom ukończenia pomaturalnej szkoły na kierunku pielęgniarstwo.
Rekrutację kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe przeprowadza się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
W przypadku braku możliwości wyłonienia w konkursie świadectw dojrzałości liczby kandydatów zgodnej z limitem przyjęć, stosuje się dwa kryteria dodatkowe.
Pierwszym kryterium dodatkowym jest ocena z egzaminu z przygotowania zawodowego.
W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów, zgodnej z limitem przyjęć, stosuje się drugie kryterium dodatkowe.
Drugim kryterium dodatkowym jest średnia arytmetyczna liczona do dwóch miejsc po przecinku ze wszystkich ocen wykazanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów, zgodnej z limitem przyjęć, instytutowa komisja rekrutacyjna ustala kolejne kryteria dodatkowe.
Liczbę miejsc na poszczególne typy ścieżek kształcenia ustala instytutowa komisja rekrutacyjna przyjmując zasadę, że uruchomienie danego typu ścieżki kształcenia następuje wówczas, gdy liczba kandydatów kwalifikowanych do tego typu ścieżki kształcenia będzie większa bądź równa 9.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl