• Dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa specjalność wokalistyka i instrumentalistyka jazzowa, przewiduje się egzamin wstępny.

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie sztuk muzycznych. Osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie sztuk muzycznych na kierunku innym niż jazz i muzyka estradowa lub edukacja artystyczna, będą zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych,  wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan wydziału.

Egzamin praktyczny dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa, specjalności:  wokalistyka i instrumentalistyka jazzowa, jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tym kierunku. Egzamin składa się z części praktycznej, polegającej na wykonaniu dwóch utworów jazzowych z improwizacją.
Komisja oceniająca ma do dyspozycji od 0 do 50 punktów.
Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu minimum 25 punktów.


  • Dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa specjalność produkcja muzyczna i realizacja dźwięku, nie przewiduje się egzaminu wstępnego. O przyjęciu decyduje termin złożenia wymaganych dokumentów. Limit miejsc – 20.

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie sztuk muzycznych. Osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie sztuk muzycznych na kierunku innym niż jazz i muzyka estradowa lub edukacja artystyczna, będą zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych,  wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan wydziału.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl