Informacja dla kandydatów na studia

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa,
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru na studia, zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1668),
  3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  6. kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
  8. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl