Studia stacjonarne

Warunki rekrutacji:

Dla kandydatów na studia II stopnia kierunek pielęgniarstwo przewiduje się kwalifikację na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia. Średnia ocen zaokrąglona zostaje do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów zgodnej z limitem przyjęć, stosuje się kryterium dodatkowe, którym jest ocena z egzaminu dyplomowego.

 


Studia niestacjonarne

Warunki rekrutacji:

Dla kandydatów na studia II stopnia kierunek pielęgniarstwo przewiduje się przyjęcia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, przeprowadza się procedurę wymienioną dla studiów stacjonarnych.

Ostatnia aktualizacja 25.05.2017


#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u